Program 13. pedologických dnů

2. září 2009

9:00 – 10:00   Registrace

10.00 - 10.15   Zahájení

10:15 - 12:15   První blok přednášek - moderátor P. Novák

Raclavský K.: Průmyslová krajina Ostravska.
Raclavská H., Matýsek D., Raclavský K.: Vztah mezi rizikovými prvky a magnetickou susceptibilitou v půdách na území města Ostravy.
Borůvka, L. , Krajčovičová, L., Galušková, I., Drábek, O.: Znečištění půd těžkými kovy v okolí Lovosic v důsledku záplav.
Badalíková, B., Hrubý, J., Bartlová, J.: Rekultivace půd kontaminovaných motorovou naftou při současném sledování mikrobiální činnosti.
Kodešová, R. , Kapička, A. , Fialová, H., Žigová, A. , Kočárek, M., Kopáč. J. , Petrovský E.: Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu.
Vácha, R., Čechmánková, J., Skála, J., Kuba, P.: Zátěž zemědělských půd rizikovými látkami v průmyslové oblasti severních Čech a severní Moravy.

12:15 – 13:15   Přestávka na oběd

13:15 – 14:15   Představení výrobků - firma Ekotechnika

14:15 – 16:00   Druhý blok přednášek - moderátor A. Prax

Kobza, J.: Horčík ako kontaminujúci prvok pôd v okolí priemyselných zón magnezitových závodov Jelšava-Lubeník a Hačava.
Ďugová, O., Sobocká, J.: Zastúpenie pôdnych mikromycét v urbánnych pôdach Bratislavy.
Vráblikova, J., Vráblík, P.: Rekultivace v Podkrušnohoří.
Čechmánková, J., Vácha, R., Skála, J.,  Kuba, P.: Přirozená a chemicky asistovaná fytoextrakce olova rostlinami Brassica juncea pěstovanými na půdě kontaminované rizikovými prvky.
Pokorný E., Denešová O., Brtnický M., Vlček V.: Půdní vlastnosti zatravněné letištní plochy v Holešově po 55 letech provozu.        

16:00 – 16:15   Přestávka  
16:15 – 18:00   Třetí blok přednášek - moderátor J. Sobocká

Bartlová J., Badalíková, B., Hrubý, J., Hartman, I.:Vliv kadmia a olova obsaženého v půdě na výnos netradičních plodin
Hybler,V., Vavříček, D., Palát,M., Prax, A.: Bodová a plošná kontaminace půd těžkými kovy v okolí zdroje znečištění u Karviné
Bradová, M., Tejnecký, V., Borůvka, L., Nikodem, A., Kodešová, R., Drábek, O.: Depoziční vstupy do půd v lesních ekosystémech postižených acidifikací.
Šarapatka, B.,  Bussinow, M.: Případová studie Zlaté hory – dopad těžby a zpracování polymetalických rud na vybrané půdní charakteristiky.

Vavříček, D., Šimková, P.: Představení DVD - Atlas lesních půd ČR.

POSTEROVÉ PREZENTACE

 1. Fasurová, N., Pospíšilová, Ľ.: Fluorescenční spektra (EEM) huminových kyselin.
 2. Žigová, A., Šťastný, M., Krejčová, J.: Půdní poměry městské části Praha 6.
 3. Galušková, I. , Cichá, M., Borůvka, L., Drábek, O. Vokurková, P., Kopáč, J., Němeček: Obsahy potenciálně rizikových prvků v půdách ZOO Praha a jejich ovlivnění záplavami.
 4. Horáček, J., Liebhart, Čechová, Hřebečková: Kompakce půdy v redukovaných systémech zpracování.
 5. Mališ, J., Makovníková, J., Pálka, B., Kanianska, R.: Potenciál využitia degradovaných poľnohospodárskych pôd Žiarskej kotliny na alternatívne účely
 6. Dufková, J.: Stanovení erodovatelnosti půdy větrem v podhůří Bílých Karpat.
 7. Menšík, L., Fabiánek, T., Tesař, V.: Humusové poměry lesních porostů imisního území Trutnovska.
 8. Batysta, M., Borůvka, L., Nikodem, A., Tejnecký, V.: Vliv reliéfu a hydromorfismu na zastoupení různých forem železa v půdě.
 9. Miháliková, M., Krsková, Špongrová, K., Matula, S.: Pedotransferové funkce pro bodový odhad retenčních čar na lokalitě Tišice.
 10. Slípková, R., Bartošová, A.: Lesní vegetací (ne)ovlivněné pedologické poměry NPP Váté písky.
 11. Špongrová, K. , Shiferaw, E.T. , Miháliková, M., Matula, S.: Relatively simple and fast determination of near saturated hydraulic conductivity using Mini Disk Infiltrometer.
 12. Tatarková, Z., Nochta, P.: Zhodnotenie pôdneho prekryvu nelegálnej skládky odpadov v obci Dvory nad Žitavou.
 13. Tejnecký, V., Borůvka, L., Drábek, O., Nikodem, A., Száková, J.: Sezónní změny a vazba vodou extrahovaných specií hliníku.

Od 19:00 večeře a společenský večer.

3. září 2009

Exkurze - lokality na Ostravsku.

webmaster:bednarm@prfnw.upol.cz